Nieuws | Effect- en beleidsmonitoring op een hoger plan in de gemeente Veenendaal

Effect- en beleidsmonitoring op een hoger plan in de gemeente Veenendaal

Transitie en transformatie in het sociale domein

Sinds 1-1-2015 is het sociale domein gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het uitgangspunt is dat de wetten WMO, jeugd en participatie dicht bij de burger vorm moeten krijgen en daarom het beste door (of in opdracht van) gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Dit is een kans voor gemeenten om inwoners te stimuleren en te ondersteunen om maximaal op 'eigen kracht' te bouwen en maximaal eigen regie op het leven te houden. In eerste instantie door voorlichting te geven en preventief te werken, maar als het nodig is door te ondersteunen met eenvoudig toegankelijke en vooral passende hulp. Voor de inwoners met complexe vraagstukken wordt bijvoorkeur op maat en vraaggericht effectieve hulp georganiseerd.

De uitdaging

Dit moet allemaal worden gerealiseerd met een budget dat fors is ingekrompen, omdat de veronderstelling is dat de gemeenten dit efficiënter organiseren dan hun voorgangers. Niet alleen de organisatiekosten zelf moeten dalen, maar ook de kosten van de hulpverlening moeten dalen. Het decentraal organiseren van passende zorg met krimpende budgetten zijn twee grote uitdagingen.

Gemeenten hebben visies en beleid ontwikkeld, maar het ten uitvoer brengen daarvan en de vele verbeter- en transformatieinitiatieven managen is complex gebleken Versnippering en verspilling van schaarse tijd en middelen ligt daarom voortdurend op de loer.

Gemeente Veenendaal

Ook de gemeente Veenendaal onderkent deze uitdaging. De gemeente zegt daarover het volgende:

"Onze ervaring was dat het vertalen van het geformuleerde beleid, het definiëren van betekenisvolle KPI’s op een goed dashboard al een kluif was, maar dat op basis daarvan “het werk doen” en rapporteren nog vele malen ingewikkelder is. Er ontstaan vele extra vragen, zoals:

Wie is verantwoordelijk voor de gestelde doelen, de verbeterinitiatieven, de bijbehorende KPI's, de KPI-ontwikkeling en het beheer van een KPI? Uit welke bronnen en hoe ontsluit je de data en hoe krijg je zicht op de werkelijkheid achter de cijfers? Hoe vertaal je dat in informatie die nodig is om te monitoren en te sturen? En vooral hoe voeren we intern en met onze partners het juiste gesprek over het verhaal achter de cijfers.

In onze zoektocht naar een effectieve methode om te monitoren in het Sociaal Domein zijn we uitgekomen bij Aspectu."

"Samen met Aspectu hebben we een methode ontwikkeld om de relevante besturingsaspecten structureel onder de aandacht te hebben en daarmee onze activiteiten meer te richten en onze rapportagelast te verlichten”.

Aspectu methode

Aspectu heeft op basis van de beschikbare beleidsdocumenten een inventarisatie gemaakt van de geformuleerde maatschappelijke doelen, de verbeterinitiatieven en de beoogde resultaten. Door deze samenhangend in beeld te brengen ontstond meer inzicht in de relatie tussen de beleidsdoelen, de vele verbeterinitiatieven en (verwachte) maatschappelijke effecten. We hebben de bevindingen met stakeholders binnen de gemeenten en met ketenpartners besproken. Het inzicht leidde onder andere tot een proces van kiezen en focussen. Uiteindelijk kan er nu beter worden gekozen, gefocussed en worden gestuurd en is de samenwerking binnen de gemeente en met haar kernpartners versterkt.

Gemeente Veenendaal: "In plaats van te focussen op de ontwikkeling van nieuwe KPI’s en een nieuw dashboard zijn we, ondersteund door Aspectu, ons gaan richten op mensen die de bestaande doelen, initiatieven en KPI’s opgesteld hebben en het bestaande dashboard hebben ontwikkeld."

 Afbeelding 1: Voorbeeld interactief doelenoverzicht. Met 1 klik wordt naar de onderliggende resultaten en actie genavigeerd:Overzicht

Vanuit het totaaloverzicht wordt ingezoomd op de onderliggende informatie en taken, zodat inzicht ontstaat in de feitelijke bedrijfsvoering en de wijze waarop deze is verbonden en bijdraagt aan de doelen in het sociale domein. 

Afbeelding 2: Voorbeeld van een onderliggend maatschappelijk doel:

Aspectu dienst: prestatiemanagement

Aspectu heeft voor Veenendaal een methodische aanpak ontwikkeld vanuit beschikbare management theorieën en daarbij een management- en samenwerkingsplatform ontwikkeld om de uitdaging van het organiseren en sturen (in het sociale domein) te verbeteren. In de prestatiemanagement methode zijn een aantal cyclische processen opgenomen om van creatie tot evaluatie van beleid. De methode en de processen worden ondersteund door een integraal interactief managementplatform.

Afbeelding 3: Opbouw van de methode, de processen en het ondersteunend platform

Lees meer over het beleidsimplementatie en verbeteren van het prestatievermogen van een organisatie of keten.

Aspectu

Focus op Prestaties