Alle diensten | Prestatiemanagement

Prestatiemanagement

Aspectu richt zich bij het implementeren van strategie en beleid met name op het prestatievermogen van de organisatie. In de praktijk zien wij dat resources versnipperd worden ingezet en dat er teveel aan niet-strategische doelen en initiatieven wordt gewerkt. Om beter te kunnen presteren moet een strategie worden vertaald naar (praktische) tactische en operationele doelen die verbonden zijn aan de strategie. Het kunnen verbinden, ordenen, kiezen, focussen en ten uitvoer brengen van keuzen zijn daarbij noodzakelijke kernkwaliteiten voor een organisatie. Wij ondersteunen bij het vertalen van de strategie naar de praktijk en het opbouwen en versterken van de kernkwaliteiten, die nodig zijn om de strategie te effectueren.

Achtergrond

Uit een onderzoek onder 8.000 managers in 250 organisaties blijkt dat maar 11% van de ondervraagden aangeeft over de juiste resources te beschikken voor de uitrol van strategische besluiten: 

 

Focus ontwikkelen begint bij het onderkennen van de kernprocessen, kerndoelen en waardedrijvende facetten ('value-drivers') voor een organisatie. Het is belangrijk dat deze elementen worden afgezet tegen het gekozen strategische kader, zodat eenduidig door de hele organisatie wordt gecommuniceerd en wordt afgewogen hoe resources worden ingezet en welke prestaties worden nagestreefd. De prestaties worden omgezet in samenhangende KernPrestatieIndicatoren (KPI's), die een beeld geven van de mate waarin de beoogde prestaties worden gerealiseerd.

Op basis van de diepgaande kennis over het 'eco-systeem' van de organisatie, de gekozen strategische of beleidsdoelen worden verbeter- of veranderinitiatieven ontwikkeld. De ObjectivesKeyResults (OKR) methode geeft daarbij aan dat beoogde kernresultaten ('Keyresults') zo moeten worden gekozen dat ze in een relatief korte periode realiseerbaar zijn (1 tot 3 maanden). De (strategische) doelen ('Objectives') zijn langer actueel. De 'key results' zijn te vergelijken met de resultaten van de strategische initiatieven in de Balanced Scorecard methode. Beide methodieken zijn uiteindelijk gericht op het gefaseerd (in kleinere beheersbare stappen) operationaliseren van grotere doelen. Wij ondersteunen deze en diverse andere methodieken met ons platform.

Methodiek en ondersteunende technologie

De Aspectu methodiek maakt het mogelijk om, binnen een strategisch kader, tactische en operationele keuzen te implementeren en dit proces beter te volgen. Wij ondersteunen dit vanuit een samenhangend 'business management platform', waarin de Aspectu-methode is ingebed. Technologie en methodiek versterken elkaar, waardoor we de organisatiestrategie, de tactiek en de uitvoering van de besluiten op alle niveaus kunnen monitoren en bijsturen. Hierdoor wordt er meer focus gelegd op de verhoging van de beoogde prestaties.

Met de Aspectu methode neemt de stuurbaarheid en prestatievermogen toe en boekt de organisatie meer (beoogd) resultaat.

Aspectu

Focus op Prestaties