Alle diensten | Budgetmanagement en verder

Budgetmanagement en verder

We leven in een tijdperk waarin de zakelijke en maatschappelijke belangen snel veranderen. Een onderneming die de verkoop of marge van haar producten en diensten ziet dalen merkt direct dat de inkomsten dalen en moet maatregelen treffen om de bedrijfsvoering bij te sturen. Gemeenten krijgen te maken met snelle ontwikkelingen in de gemeenschap en willen daar adequaat op acteren. In al deze gevallen is het bijsturen van tijd en financiele middelen aan de orde.

Budget opmaken anders krijg je volgend jaar minder

Het is nog niet zo lang geleden dat maatschappelijke en/of overheidsorganisaties (vaste) jaarlijkse lumpsum vergoedingen ontvingen om een taak uit te voeren en/of zekere doelen te bereiken. We zien echter een trend dat er in toenemende mate prestatie- en succesgebonden financieringsvormen worden toegepast. Het doel daarvan is onder andere een stimulans te geven aan een efficiënte en effect-gestuurde bedrijfsvoering en te waken dat middelen niet zonder (voldoende) beoogd effect of in-efficient worden ingezet.

Heralloceren van middelen als er onvoldoende succes is

Voor wat betreft het alloceren van middelen laat onderzoek zien dat het vast alloceren van middelen veelal niet tot optimale inzet leidt. Initiatieven die geen voortgang boeken 'verbruiken' schaarse middelen en andere belangrijke, actuele of succesvollere initiatieven krijgen niet de middelen en aandacht die nodig is. Het onderzoek uit maart 2015 gepubliceerd in de HBR illustreert dit:

Beter toewijzen van resources met de Aspectu methode

De Aspectu methode ondersteunt bij het inschatten van resources, het volgen van de resultaten van (strategische) initiatieven, het tijdig herverdelen van middelen en het bijsturen van investeringen in niet (meer) actuele of aan de strategie verbonden initiatieven. De Aspectu methode borgt dat schaarse middelen, zoals de tijd van mensen en financiële ruimte voor innovatie en strategische veranderingen beter en gerichter kunnen worden ingezet.

Aspectu

Focus op Prestaties